WACBE COUNCIL

President
Su, Fong-Chin
National Cheng Kung University
fcsu@mail.ncku.edu.tw
Immediate Past-President
Fan, Yubo
Beihang University
yubofan@buaa.edu.cn
President-Elect
Zhang, Ming
The Hong Kong Polytechnic University
ming.zhang@polyu.edu.hk
Secretary
Zheng, Yongping
The Hong Kong Polytechnic University
yongping.zheng@polyu.edu.hk
Secretary-Elect
Guo, X. Edward
Columbia University
exg1@columbia.edu
Treasurer
Toh, Siew-Lok
National University of Singapore
bietohsl@nus.edu.sg
Treasurer-Elect
Wang, Jaw-Lin
National Taiwan University
jlwang@ntu.edu.tw
Councilors
Jan, Yih-Kuen
University of Illinois at Urbana-Champaign
yjan@illinois.edu

Li, Deyu
Beihang University
deyuli@buaa.edu.cn

Lim, Chwee-Teck
National University of Singapore
ctlim@nus.edu.sg

Tong, Raymond
Chinese University of Hong Kong
kytong@cuhk.edu.hk

Wang, Min
The University of Hong Kong
memwang@hku.hk

Fu, Bingmei
City College of New York
fu@ccny.cuny.edu
Chair of WACBE Congress 2019
Wang, Jaw-Lin
National Taiwan University
jlwang@ntu.edu.tw
Newsletter Editor
Jan, Yih-Kuen
University of Illinois at Urbana-Champaign
yjan@illinois.edu
Student Representative
LING, Jane
The Hong Kong Polytechnic University
WACBE Past Presidents
WOO, Savio L-Y. (Founding President)
MAK, Arthur FT (2009-2011)
SHUNG, K. Kirk (2011-2013)
LI, Zong-Ming (2013-2015)
Fan, Yubo (2015-2017)
Advisory Board
WOO, Savio L-Y. (Chair)
FUNG, Y. C. (Honorary Co-Chair)
HWANG, Ned (Honorary Co-Chair)
LIU, Depei (Honorary Co-Chair)
AN, Kai-Nan
CHAN, Kai-Ming
CHEW, Yong Tian
CHIEN, Shu
CHOU, You-Li
DAI, Kerong
HU, Wei-Shou
KING, Albert
MAK, Arthur FT
SHUNG, K. Kirk
YANG, Guang-Zhong
YU, Mengsun